پنوماتیک

اتصالات پنوماتیک و شیلنگ های پنوماتیک را می توان بهترین پیشرفت در صنعت انتقال سیال دانست.

تصاویر